Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De onderstaande huisregels zijn van toepassing op Zomerfeesten de Hoeve. Bij het betreden van het terrein ga je automatisch akkoord met de huisregels.

DEFINITIE VAN TERREIN

Onder terrein wordt verstaan: feestterrein, crossterrein, parkeerplaatsen, taxistandplaatsen en fietsenstallingen.

TOEGANG TOT HET FEESTTERREIN OP DONDERDAG 26 MEI

Om toegang te krijgen tot het feestterrein op donderdag gelden de volgende regels:

- Tot 15:00 kan ieder persoon zonder toegangsbewijs het feestterrein betreden.
- Kinderen t/m 14 jaar hebben te allen tijde gratis entree.
- Vanaf 15:00 hebben personen van 15 jaar of ouder een geldig toegangsbewijs nodig om het feestterrein te betreden.
- Het is niet mogelijk om als persoon vanaf 15 jaar na 15:00 het terrein tussentijds te verlaten. Bij het verlaten van het terrein verlies je je toegangsrecht.

Officiële toegangsbewijzen zijn online verkrijgbaar via
https://eventix.shop/mqqq6qnw en aan de kassa.

TOEGANG TOT HET FEESTTERREIN OP ZATERDAG 28 MEI

Om toegang te krijgen tot het feestterrein op zaterdag gelden de volgende regels:

- Tot 18:00 kan ieder persoon zonder toegangsbewijs het feestterrein betreden.
- Vanaf 18:00 heeft ieder persoon, ongeacht de leeftijd, een geldig toegangsbewijs nodig om het feestterrein te betreden.
- Het is niet mogelijk om het feestterrein na 18:00 tussentijds te verlaten. Bij het verlaten van het terrein verlies je je toegangsrecht.

Officiële toegangsbewijzen zijn online verkrijgbaar via https://eventix.shop/mqqq6qnw en aan de kassa.

TOEGANG TOT HET FEESTTERREIN OP ZONDAG 29 MEI

Op zondag is de toegang tot het feestterrein gratis.

TOEGANG TOT HET CROSSTERREIN OP DONDERDAG 26 MEI

Om toegang te krijgen tot het crossterrein op donderdag 26 mei heb je te allen tijde een geldig toegangsbewijs nodig, tenzij je 14 jaar of jonger bent. Tickets zijn aan de kassa voor 10 euro verkrijgbaar. Online zijn tickets verkrijgbaar waarmee je voor 15 euro toegang krijgt tot het cross- en feestterrein. Let op: wanneer je zowel de cross als het feestterrein wil bezoeken met dit ticket, dien je voor 18:00 op het feestterrein aanwezig te zijn. Anders vervalt het toegangsrecht tot het feestterrein.

Officiële toegangsbewijzen zijn online verkrijgbaar via https://eventix.shop/mqqq6qnw en aan de kassa.

TOEGANG TOT HET CROSSTERREIN OP ZONDAG 29 MEI

Om toegang te krijgen tot het crossterrein op zondag 29 mei heb je te allen tijde een geldig toegangsbewijs nodig, tenzij je 14 jaar of jonger bent. Tickets voor het crossterrein op zondag 29 mei zijn zowel aan de kassa als online verkrijgbaar voor 12 euro.

PINNEN

Het is mogelijk om te pinnen voor een entreeticket en/of munten. Je kunt geen contant geld opnemen.

DRUGSBELEID

Het is wettelijk verboden om illegale middelen zoals drugs te bezitten, te gebruiken of te verhandelen. Tevens is het bezit en/of gebruik van lachgas verboden. Bij constatering van bezit, gebruik of handel van drugs en/of lachgas heeft de organisatie en/of beveiliging het recht je de toegang tot het terrein te ontzeggen. Tevens kun je in bepaalde gevallen overgedragen worden aan de politie.

ALCOHOLBELEID

Wij schenken geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel (< 25 jaar) dien je je te kunnen legitimeren. Nadat je je hebt gelegitimeerd, ontvang je een speciaal bandje als goedkeuring om alcoholische dranken te kopen. Het is niet toegestaan om alcoholische dranken te kopen voor personen onder de 18 jaar. Het is tevens niet toegestaan om zwaar onder invloed het terrein te betreden. De organisatie zal preventief alcohol testen uitvoeren bij bezoekers onder de 18 jaar. Zomerfeesten de Hoeve behoudt het recht om bezoekers te weigeren indien zij zwaar onder invloed zijn.

DRIJFGASSEN

Drijfgassen, waaronder maar niet beperkt tot deodorant, parfum, etc. zijn verboden.

LEGITIMATIE

Op verzoek van de beveiliging en/of medewerkers dien je je te kunnen legitimeren. Heb je geen geldige legitimatie (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) bij je, dan kan de beveiliging je de toegang tot het terrein ontzeggen indien zij daar reden toe zien.

TOEGANGSCONTROLE

Om de veiligheid van bezoekers, medewerkers en artiesten tijdens het feest te beschermen hebben de beveiligingsmedewerkers het recht je te controleren, bijvoorbeeld op het bezit van verboden
voorwerpen.

CAMERA TOEZICHT

Op het terrein wordt o.a. toezicht gehouden met camera’s om de veiligheid van bezoekers te waarborgen.

OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES

Aanwijzingen en instructies van de beveiligingsmedewerkers dienen te worden opgevolgd. Bij verdenking van een verboden feit mag de beveiliging je fouilleren. Het weigeren van een controle heeft tot gevolg dat de toegang tot het terrein zal worden ontzegd.

GEWELD EN WAPENS

Het dreigen en gebruik van geweld, het in bezit hebben van wapens of andere verboden middelen en voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, vloeistoffen, fakkels, professionele video-, audio-, opname-, en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan digitale compact camera’s en mobiele telefoons met een camera/foto functie), discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, bier gooien, vervuiling en/of vernieling van materialen en het ontvreemden van goederen zal niet worden getolereerd. De toegang tot het terrein zal je worden ontzegd en je kunt vervolgens worden overgedragen aan de politie. Tevens ben je aansprakelijk voor gemaakte schades.

HANDEL, VERKOOP EN PROMOTIE

Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het terrein handelswaren aan te bieden. Het is daarnaast niet toegestaan om zonder expliciete schriftelijke goedkeuring van de organisatie evenementen, goede doelen, organisaties of merken te promoten op het terrein of in de direct nabije omgeving, op wat voor wijze dan ook.

VIDEO-, FOTO- EN GELUIDSOPNAMEN

Iedereen die het terrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidsopnamen waar hij/zij mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen mogelijk voor promotionele doeleinden.

HUISDIEREN

Huisdieren zijn verboden op het gehele terrein.

EHBO

Voor eerste hulp bij verwondingen en ongelukken is een EHBO-post ingericht.

VEILIGHEID VAN ARTIESTEN, PERSONEEL, VRIJWILLIGERS EN BEZOEKERS

Voor Zomerfeesten de Hoeve is de veiligheid van artiesten, personeel, vrijwilligers en bezoekers een topprioriteit. Van eenieder wordt verwacht dat zij zich hiernaar gedraagt. Dader(s) zijn te allen tijde verantwoordelijk voor eventuele geleden schades door de organisatie, artiesten, personeel, vrijwilligers en bezoekers.

ROKEN

Het is wettelijk verboden te roken in de tenten.

GELUID

De organisatie aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de nadelige gevolgen van een mogelijk te hoog geluidsniveau. Geef je oren tijdig rust door af en toe een rustige omgeving op te zoeken.

PROGRAMMERING / LINE-UP

De programmering/line-up van Zomerfeesten de Hoeve zijn onder voorbehoud. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele afzeggingen van artiesten door ziekte/overmacht of wijzigingen door andere factoren. De bezoeker heeft hierdoor op geen enkele wijze aanspraak op een vergoeding of compensatie.

EIGENDOMMEN VAN DE ORGANISATIE

Het is verboden eigendommen van de organisatie of het evenement van het terrein te verwijderen.

EIGEN RISICO

Betreding van het terrein geschiedt op eigen risico. De organisatie noch de medewerkers/vrijwilligers die op het terrein werkzaam zijn, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoekers van de locatie en/of de Zomerfeesten mochten ondervinden.

ANNULERING VAN HET EVENEMENT

Uitsluitend in geval van annulering van het evenement in het geheel zal Zomerfeesten de Hoeve de toegangsprijs restitueren, uitgezonderd de service-, betaal- en/of administratiekosten.

VERPLAATSING VAN HET EVENEMENT

Indien Zomerfeesten de Hoeve wordt verschoven naar een andere datum, bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met overmacht, blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum. Mocht de koper van een toegangsbewijs de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken, dan is de koper gerechtigd het toegangsbewijs te retourneren tegen restitutie van de vergoeding welke vermeld staat op het toegangsbewijs, ongeacht welke prijs er voor het toegangsbewijs betaald is. Service-, betaal- en/of administratiekosten zullen niet worden vergoed.

OVERIGE SITUATIES

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie en/of beveiliging over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven van onze huisregels kunnen wij je de toegang tot het feestterrein weigeren of ontzeggen zonder restitutie van je entreebewijs. Mocht je de toegang ontzegd worden, dan dien je het terrein per direct te verlaten.
This is some text inside of a div block.